privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006

ART. 3

În sensul prezentei ordonanţe de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) contract de achiziţie publica - contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenta;

b) contract de concesiune de lucrări publice - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări, cu deosebirea ca în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani;

c) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani;

d) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul public sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;

e) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenita între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publica ce urmează a fi atribuite într-o perioada data, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

f) sistem de achiziţie dinamic - procesul în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe intreaga sa durata oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o oferta iniţială conformă cu cerinţele caietului de sarcini;

g) licitaţie electronica - procesul repetitiv realizat după o prima evaluare completa a ofertelor, în care ofertanţii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

h) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publica şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;

i) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii sau executant de lucrări - persoana fizica/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane care oferă în mod licit pe piata produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

j) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

k) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnica şi profesională, în vederea obţinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere sau dialog competitiv;

l) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;

m) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii;

n) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publica; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnica;

o) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă;

p) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

q) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care autoritatea contractantă isi manifesta acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publica care va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare;

r) contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publica;

s) întreprindere publica - persoana care desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenta dominanta a unei autorităţi contractante, astfel cum este definită aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumţia de exercitare a influentei dominante se aplica în orice situaţie în care, în raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

- deţin majoritatea capitalului subscris;

- deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere, cum ar fi adunarea generală;

- pot numi în componenta consiliului de administraţie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

t) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectand în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

u) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

v) sistemul electronic de achiziţii publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la o adresa dedicata, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

w) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice - persoana juridică care asigura autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

x) "scris" sau "în scris" - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite, reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice;

y) vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV - desemnează nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achiziţie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenta cu alte nomenclatoare existente;

z) zile - zilele calendaristice, în afară cazului în care se menţionează ca sunt zile lucrătoare;

aa) Tratat - Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările şi completările ulterioare.