Scop. Principii
ART. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica si a contractului de concesiune de lucrari publice si de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.
ART. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.
-------------
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 2
    (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie:
    a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
    b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
    c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
    d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante.
    (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
    a) nediscriminarea;
    b) tratamentul egal;
    c) recunoasterea reciproca;
    d) transparenta;
    e) proportionalitatea;
    f) eficienta utilizarii fondurilor;
    f) eficienta utilizarii fondurilor publice;
-------------
    Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006 [...]