rolicitatii

 1. declaratie pivind eligibilitatea: [... declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică ..]
 2. declaratie privind calitatea de participant la procedura: [... declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ...]
 3. declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din o.u. 34 din 2006: [...nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate ...]
 4. experienra similara: [... Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,prin prezentarea contractului respectiv ...]
 5. formular de oferta prestari servicii: [...Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului...]
 6. informatii generale: [...
  1. Denumirea/numele:

  2. Codul fiscal:

  3. Adresa sediului central ...]

 7. imputernicire: [Oferta trebuie sa fie însoţita de o împuternicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica. Împuternicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in care ofertantul este înregistrat si trebuie sa poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cat si semnătura celui împuternicit. O traducere autorizata in limba romana va însoţi orice împuternicire intr-o alta limba. In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic, trebuie confirmata prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătura ai partenerilor.]

 8. scrisoare de garantie bancara de buna executie: [... Cu privire la contractul de achiziţie publică ...]

 9. scrisoare de garantie bancara de participare: [... pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie ...]

 10. scrisoare de inaintare: [... Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...]

 11. cerere de restituire a garantiei de participare: [...solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ...]

 12. declaratie de securitate si sanatate in munca: [... declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului ...]

 13. declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani: [... declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale ...]

rolicitatii