pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
(actualizata pana la data de 4 octombrie 2006*)
EMITENT:     GUVERNUL
--------------
  *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 4 octombrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: HOTARAREA nr. 1.056 din 9 august 2006 ; HOTARAREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 .
TIPuser=3   --------------      *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006. Aceasta este forma actualizatã de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 4 octombrie 2006, cu modificãrile şi completãrile aduse de: HOTÃRÂREA nr. 1.056 din 9 august 2006 ; HOTÃRÂREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 .
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
    Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
ART. 1
    Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, denumita în continuare ordonanta de urgenta.
ART. 2
    (1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publica, orice situaţie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteazã prin prisma principiilor prevãzute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
    (2) În cazul contractelor a cãror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonanţei de urgenta, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocã şi tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.
    (3) Pe parcursul aplicãrii procedurii de atribuire, autoritatea contractantã are obligaţia de a lua toate mãsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natura sa determine existenta unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale. În cazul în care constata apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevãzute la art. 67-70 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, dupã caz, mãsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitãţilor care au legatura cu acestea.
ART. 3
    (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantã, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publica, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 901/2005  privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesitãţilor şi prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritãţii contractante;
    b) elaborarea sau, dupã caz, coordonarea activitãţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizãrii unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevãzute de ordonanta de urgenta;
    d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
    e) constituirea şi pãstrarea dosarului achiziţiei publice.
    (2) Celelalte compartimente ale autoritãţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmeazã sa fie rezolvate în contextul aplicãrii procedurii de atribuire.
    (3) Autoritatea contractantã are, totodatã, dreptul de a achizitiona servicii de consultanţa, conform prevederilor ordonanţei de urgenta, în scopul elaborãrii documentaţiei de atribuire şi/sau aplicãrii procedurii de atribuire.
ART. 4
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.
    (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaboreazã într-o prima forma pana la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantã intenţioneazã sa le atribuie/încheie în decursul anului urmãtor.
    (3) Autoritatea contractantã are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a tine cont de:
    a) necesitãţile obiective de produse, de lucrãri şi de servicii;
    b) gradul de prioritate a necesitãţilor prevãzute la lit. a);
    c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeazã sa fie alocate prin bugetul anual.
    (4) Dupã aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantã are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilitãţile de atragere a altor fonduri.
    (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie sa cuprindã cel puţin informaţii referitoare la:
    a) obiectul contractului/acordului-cadru;
    b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
    c) valoarea estimatã, fãrã TVA, exprimatã în lei şi în euro;
    d) procedura care urmeazã sa fie aplicatã;
    e) data estimatã pentru începerea procedurii;
    f) data estimatã pentru finalizarea procedurii;
    g) persoana responsabilã pentru atribuirea contractului respectiv.
    (6) În cazul în care autoritatea contractantã intenţioneazã sa lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice, aceasta are obligaţia de a preciza aceasta intenţie în programul anual al achiziţiilor publice.
    (7) Programul anual al achiziţiilor publice se aproba de conducãtorul autoritãţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.
    (8) Autoritatea contractantã are dreptul de a opera modificãri sau completãri ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, modificãri/completãri care se aproba conform prevederilor alin. (7).
    (9) În cazul în care modificãrile prevãzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionatã de asigurarea surselor de finanţare.
ART. 5
    (1) În conformitate cu principiul asumarii rãspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare prevãzute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecãrei proceduri sau pentru cumpãrarea directa intra în responsabilitatea exclusiva a autoritãţii contractante.
    (2) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o nota justificativã în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusã pentru a fi aplicatã este alta decât una dintre cele prevãzute la art. 20 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
    (3) Nota justificativã se aproba de conducãtorul autoritãţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.
    (4) În cazul în care urmeazã sa fie aplicatã procedura cererii de oferte, nota justificativã trebuie sa conţinã numai explicaţii cu privire la rezultatul estimarii, conform regulilor prevãzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului de achiziţie publica care urmeazã sa fie atribuit.
ART. 6
    (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dacã sunt îndeplinite în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) produsele/serviciile/lucrãrile sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinata de apariţia unei situaţii de forta majorã sau unui caz fortuit;
    b) sunt identificate sursele de finanţare prin care se asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publica;
    c) este întocmitã documentaţia de atribuire.
    (2) Pana la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantã are dreptul de a achizitiona produse şi servicii noi, necesare pentru consumul curent, ţinând seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva.
    (3) Autoritatea contractantã are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a cãror durata normalã de îndeplinire expira la data de 31 decembrie, dacã se îndeplinesc, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) în documentaţia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevãzut posibilitatea de suplimentare a cantitãţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare;
    b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevãzutã în mod explicit o clauza prin care dreptul autoritãţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitãţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie;
    c) valoarea estimatã a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantã opteazã pentru suplimentarea la nivelul maxim prevãzut a cantitãţilor de produse sau servicii;
    d) prelungirea contractului iniţial nu poate depãşi o durata de 4 luni de la data expirãrii duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.
    CAP. II
    Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie
ART. 7
    Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevãzute la art. 176 din ordonanta de urgenta, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecãrui operator economic participant la procedura, potenţial care trebuie sa reflecte posibilitatea concretã a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultãţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarata câştigãtoare.
ART. 8
    (1) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care:
    a) nu prezintã relevanta în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publica ce urmeazã sa fie atribuit;
    b) sunt disproportionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publica ce urmeazã sa fie atribuit.
    (2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economicã şi financiarã ori la capacitatea tehnica şi/sau profesionalã, astfel cum este prevãzut la art. 178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã trebuie sa fie în mãsura sa motiveze aceste cerinţe, elaborand în acest sens o nota justificativã care se ataşeazã la dosarul achiziţiei.
ART. 9
    Autoritatea contractantã are dreptul de a impune ca cerinta minima, în raport cu situaţia economicã şi financiarã a ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legatura concretã cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.
ART. 10
    (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanta de urgenta şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire.
    (2) În cazul prevãzut la alin. (1), autoritatea contractantã are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevãzute la art. 176 din ordonanta de urgenta, cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie sa le îndeplineascã sa fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul contract.
ART. 11
    (1) Atunci când solicita îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractantã trebuie sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici urmeazã sa le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective.
    (2) Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în mãsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de cãtre autoritatea contractantã.
    (3) În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantã are dreptul de a solicita detalii, precizãri sau confirmãri suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauza, cat şi de la autoritãţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura o perioada rezonabila de timp pentru furnizarea precizãrilor/confirmarilor solicitate.
    (4) Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 181 lit. c) din ordonanta de urgenta, ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie semnatã de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca nu se afla în situaţia respectiva; ofertantul/candidatul are însã obligaţia de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurãri sociale, în mãsura în care astfel de documente sunt emise în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit, atunci când primeşte din partea autoritãţii contractante o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptãrii deciziei de atribuire.
ART. 12
    (1) În prima etapa a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, autoritatea contractantã are dreptul de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevãzute la art. 176 lit. c) şi d) din ordonanta de urgenta.
    (2) Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintã un proces distinct care urmeazã procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numãrului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau, dupã caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecţia/preselecţia se realizeazã prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmeazã sa fie atribuit.
    (3) Autoritatea contractantã are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza cãruia se va realiza clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmeazã sa realizeze o selecţie/preselecţie a acestora.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea criteriilor de atribuire
ART. 13
    (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scãzut", astfel cum este prevãzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, stabilirea ofertei câştigãtoare se realizeazã numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fãrã sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de cãtre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.
    (2) Oferta care este declarata câştigãtoare în acest caz trebuie sa îndeplineascã specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
ART. 14
    (1) În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic", astfel cum este prevãzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, stabilirea ofertei câştigãtoare se realizeazã prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.
    (2) Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati în considerare în cazul aplicãrii criteriului "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic", se precizeazã în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretã de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.
ART. 15
    (1) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor. Prin excepţie, în cazul în care obiectul contractului include prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţa, proiectare şi altele asemenea, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi şi la experienta şi/sau pregãtirea profesionalã ale personalului de specialitate/ experţilor care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului.
    (2) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantã nu are dreptul de a utiliza factori care:
    a) nu au o legatura directa cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publica ce urmeazã sa fie atribuit;
    b) nu reflecta un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantã îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.
    (3) Ponderea stabilitã pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conducã la distorsionarea rezultatului aplicãrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantã are obligaţia de a stabili o pondere care sa reflecte în mod corect:
    a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiarã pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevãzute în caietul de sarcini.
    (4) Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantã trebuie sa fie în mãsura sa motiveze modul în care a fost stabilitã ponderea factorilor de evaluare, elaborand în acest sens o nota justificativã care se ataşeazã la dosarul achiziţiei.
    CAP. III
    Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Reguli aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006
ART. 16
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire numai cãtre Regia Autonomã "Monitorul Oficial", în vederea publicãrii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice.
    (2) Fãrã a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantã are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire şi cãtre:
    a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    b) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP); în acest din urma caz începând cu data de 30 septembrie 2006.
ART. 17
    Anunţurile prevãzute la art. 16 alin. (1) trebuie sa conţinã cel puţin informaţiile prevãzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.
ART. 18
    (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevãzute la art. 16 alin. (1) cãtre Regia Autonomã "Monitorul Oficial" se realizeazã printr-o solicitare adresatã în scris, care trebuie sa fie semnatã de o persoana autorizata de autoritatea contractantã.
    (2) Regia Autonomã "Monitorul Oficial" publica anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrãrii acestora. În cazul anunţului de participare prevãzut la art. 114 din ordonanta de urgenta, Regia Autonomã "Monitorul Oficial" publica anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrãrii.
ART. 19
    (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor cãtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizeazã, pana la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantã, accesand în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu.
    (2) Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteazã de autoritatea contractantã în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie sa respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeanã, disponibile la adresa de internet prevãzutã la alin. (1).
ART. 20
    Transmiterea spre publicare a anunţurilor cãtre operatorul SEAP se realizeazã numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro.
ART. 21
    Pana la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a cãror valoare estimatã este mai mare decât pragul valoric prevãzut la art. 55 alin. (2) din ordonanta de urgenta, perioada cuprinsã între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, şi data limita de depunere a ofertelor este identicã cu perioada minima de timp, prevãzutã de ordonanta de urgenta, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli aplicabile dupã data de 31 decembrie 2006
ART. 22
    (1) Dupã data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire cãtre operatorul SEAP.
    (2) Transmiterea spre publicare a anunţurilor cãtre operatorul SEAP se realizeazã numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro.
ART. 23
    Anunţurile pentru care ordonanta de urgenta impune obligaţia publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteazã de autoritatea contractantã într-o limba oficialã a Uniunii Europene şi trebuie sa respecte forma adoptatã prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevãzute în directivele 17/2004/CE  şi 18/2004/CE .
ART. 24
    (1) Dupã transmiterea anunţurilor cãtre operatorul SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectãrii regulilor formale de completare, în cel mult doua zile lucrãtoare de la data primirii acestora în SEAP.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca, în termenul prevãzut la alin. (1), sa comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicãrii anunţului.
ART. 25
    În cazul în care Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constata, în cursul verificãrii anunţului transmis de autoritatea contractantã cãtre operatorul SEAP, ca în forma sau în conţinutul acestuia exista erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia:
    a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicãrii anunţului;
    b) de a informa autoritatea contractantã asupra deciziei de respingere a publicãrii anunţului, motivand decizia respectiva şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.
ART. 26
    Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate iniţial sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevãzute în prezenta secţiune.
ART. 27
    (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantã sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fãrã obţinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
    (2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeanã şi în cel mult o zi lucrãtoare de la obţinerea acceptului de publicare.
    (3) Atunci când stabileşte perioadele limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrãtoare, necesarã pentru verificarea anunţurilor de cãtre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora cãtre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de cãtre operatorul SEAP, astfel cum este prevãzut la art. 49 alin. (2) şi (3) din ordonanta de urgenta.
ART. 28
    Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP, în cel mult doua zile lucrãtoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacã prevederile ordonanţei de urgenta impun aceasta obligaţie.
ART. 29
    În cazul anunţurilor pentru care ordonanta de urgenta nu prevede obligaţia publicãrii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantã are obligaţia de a include în conţinutul anunţurilor cel puţin informaţiile prevãzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.
ART. 30
    În cel mult o zi lucrãtoare dupã publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite anunţul respectiv spre publicare şi cãtre Regia Autonomã "Monitorul Oficial".
    CAP. IV
    Aplicarea procedurilor de atribuire
    SECŢIUNEA 1
    Licitaţia deschisã
ART. 31
    (1) În perioada cuprinsã între data publicãrii anunţului de participare şi data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza în anunţul de participare dacã documentaţia de atribuire urmeazã sa fie obţinutã:
    a) în urma unei solicitãri a fiecãrui operator economic interesat; sau
    b) prin accesarea directa şi nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil în SEAP, astfel cum este prevãzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta.
    (3) În cazul prevãzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 şi 77 din ordonanta de urgenta.
ART. 32
    (1) În cazul în care autoritatea contractantã primeşte solicitãri de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a rãspunde la aceste solicitãri, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanta de urgenta.
    (2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusã la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestrictionat la fisierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantã are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanta de urgenta, de a face cunoscute clarificãrile sau eventualele modificãri în legatura cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestrictionat, în mod similar cu accesul la fisierul iniţial.
ART. 33
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare.
    (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
    (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisã respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadreazã în una dintre urmãtoarele situaţii:
    a) au fost depuse dupã data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare;
    b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitatã în documentaţia de atribuire.
    (4) Şedinţa de deschidere se finalizeazã printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemneazã modul de desfãşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecãrei oferte.
    (5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacã aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    (6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, dupã caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de cãtre comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
ART. 34
    (1) În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevãzutã obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 176 din ordonanta de urgenta, comisia de evaluare are obligaţia verificãrii modului de îndeplinire a acestor criterii de cãtre fiecare ofertant în parte.
    (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.
    (3) Propunerea tehnica trebuie sa corespundã cerinţelor minime prevãzute în caietul de sarcini.
    (4) Propunerea financiarã trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv.
ART. 35
    Pe parcursul analizarii şi verificãrii documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificãri sau completãri ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinţele solicitate.
ART. 36
    (1) Oferta este consideratã inacceptabila în urmãtoarele situaţii:
    a) se încadreazã în categoria celor prevãzute la art. 33 alin. (3);
    b) a fost depusa de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;
    b^1) a fost depusa de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producã grave prejudicii beneficiarilor acestuia. Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale se dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele prevãzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. a) din ordonanta de urgenta;
------------
    Litera b^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusã de pct. 1 al articolului unic din HOTÃRÂREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006.
    c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luatã în considerare din urmãtoarele motive:
    - în anunţul de participare nu este precizatã în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
    - respectiva oferta alternativa nu respecta cerinţele minime prevãzute în caietul de sarcini;
    d) nu asigura respectarea reglementãrilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de munca şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinta este formulatã în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta;
    e) preţul inclus în propunerea financiarã depãşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv;
    f) în urma verificãrilor prevãzute la art. 202 şi 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta prezintã un preţ neobisnuit de scãzut în raport cu ceea ce urmeazã a fi furnizat, executat sau prestat.
    (2) Oferta este consideratã neconforma în urmãtoarele situaţii:
    a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini;
    b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantã;
    c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi justificate.
    ART. 36^1
    (1) În raport cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. b^1), autoritatea contractantã are obligaţia de a elibera contractantului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de cãtre acesta şi la eventualele prejudicii, dupã cum urmeazã:
    a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data recepţiei produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirãrii perioadei de garanţie a produselor în cauza;
    b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminãrii prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract;
    c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminãrii prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor proiectate;
    d) pentru contractele de lucrãri: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finala a lucrãrilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrãrilor în cauza.
    (2) Documentele constatatoare prevãzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantã având, în plus fata de obligaţiile prevãzute la alin. (1), şi urmãtoarele obligaţii:
    a) sa depunã un exemplar la dosarul achiziţiei publice;
    şi
    b) sa transmitã un exemplar Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în scopul monitorizarii, în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenelor prevãzute la alin. (1).
    (3) Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice autoritate contractantã poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participa la o anumitã procedura de atribuire aplicatã de respectiva autoritate contractantã.
    (4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantã în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit
------------
Art. 36^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTÃRÂREA nr. 1.337 din 27 septembrie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 4 octombrie 2006.
ART. 37
    (1) Ofertele care nu se încadreazã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.
    (2) Oferta câştigãtoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
ART. 38
    (1) Înainte de stabilirea ofertei câştigãtoare, autoritatea contractantã are dreptul de a organiza o etapa finala de licitaţie electronica, dar numai în cazul în care a luat aceasta decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacã a anuntat decizia respectiva în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizãrile prevãzute la art. 164 din ordonanta de urgenta.
    (2) Licitaţiile electronice se organizeazã prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    (3) Autoritatea contractantã are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronica numai ofertanţi care au depus oferte admisibile.
    (4) În cazul organizãrii etapei finale de licitaţie electronica, clasamentul final se stabileşte pe baza rezultatului obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.
ART. 39
    (1) Dupã ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta, un raport al procedurii de atribuire, care se înainteazã compartimentului intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) şi conducatorului autoritãţii contractante, în vederea încheierii contractului.
    (2) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legatura cu rezultatul aplicãrii procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la primirea raportului procedurii de atribuire.
    (3) Activitatea comisiei de evaluare înceteazã dupã elaborarea raportului procedurii de atribuire.
ART. 40
    Procedura de licitaţie deschisã poate fi aplicatã prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Licitaţia restrânsã
ART. 41
    În perioada cuprinsã între data publicãrii anunţului de participare şi data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
ART. 42
    Dupã expirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevãzute în anunţul de participare.
ART. 43
    (1) În cazul în care numãrul candidaţilor selectaţi conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonanta de urgenta este mai mic decât numãrul minim prevãzut în anunţul de participare, fie datoritã faptului ca nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datoritã faptului ca o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, autoritatea contractantã are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în mãsura în care numãrul de candidaţi selectaţi este de cel puţin 3.
    (2) Dupã ce a finalizat selectarea candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înainteazã conducatorului autoritãţii contractante spre aprobare.
    (3) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi candidaţii în legatura cu rezultatul aplicãrii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dupã obţinerea aprobãrii prevãzute la alin. (2); candidaţilor respinsi sau neselectati trebuie sa li se comunice şi motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective.
ART. 44
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanta de urgenta.
    (2) Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractantã nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.
    (3) În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 31-39 se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 45
    Procedura de licitaţie restrânsã poate fi aplicatã prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Dialogul competitiv
ART. 46
    Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantã are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevãzute la art. 94 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificãrii se concretizeazã prin elaborarea notei justificative prevãzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.
ART. 47
    În perioada cuprinsã între data publicãrii anunţului de participare şi data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
ART. 48
    (1) În cazul în care numãrul candidaţilor admişi este mai mic decât numãrul minim prevãzut în anunţul de participare, fie datoritã faptului ca nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datoritã faptului ca o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, autoritatea contractantã are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în mãsura în care numãrul de candidaţi admişi este de cel puţin 3.
    (2) Dupã ce a finalizat preselectarea candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înainteazã conducatorului autoritãţii contractante spre aprobare conform atribuţiilor legale ce îi revin.
    (3) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi candidaţii în legatura cu rezultatul aplicãrii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dupã obţinerea aprobãrii prevãzute la alin. (2).
ART. 49
    (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta în organizarea de intalniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cãrora se deruleazã un dialog cu scopul identificarii soluţiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul fiecãrei intalniri comisia de evaluare are obligaţia consemnarii problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţa.
    (2) Identificarea soluţiilor/optiunilor se structureaza în funcţie de necesitãţile, obiectivele şi constrangerile autoritãţii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate în documentaţia descriptivã.
    (3) Autoritatea contractantã are dreptul de a include în documentaţia descriptivã posibilitatea acordãrii de prime participanţilor la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autoritãţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depãşi 2% din valoarea estimatã a contractului care urmeazã sa fie atribuit.
    (4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cãrui oferta este, în final, declarata câştigãtoare.
ART. 50
    (1) În mãsura în care a prevãzut aceasta posibilitate în documentaţia descriptivã, iar numãrul de participanţi la dialog este suficient de mare astfel încât diminuarea numãrului de participanţi sa nu afecteze concurenta realã, autoritatea contractantã are dreptul de a derula dialogul în runde succesive.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantã are dreptul de a organiza, dupã ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi a fost clarificata o parte din aspectele prevãzute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare în care participanţii la dialog urmeazã sa prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale.
    (3) Autoritatea contractantã are obligaţia de a anunta toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfãşurare a fazei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numãrului de participanţi.
    (4) Dupã finalizarea unei faze intermediare de reducere a numãrului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport care se înainteazã conducatorului autoritãţii contractante spre aprobare, conform atribuţiilor legale ce îi revin.
    (5) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi participanţii la dialog în legatura cu rezultatul fazei intermediare, imediat dupã obţinerea aprobãrii prevãzute la alin. (4).
    (6) Urmãtoarea runda de dialog se deruleazã numai cu participanţii selectaţi în cadrul fazei intermediare organizate anterior.
ART. 51
    În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantã are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.
ART. 52
    (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanţii trebuie sa depunã oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare.
    (2) Prevederile art. 33, 38 şi 39 se aplica în mod corespunzãtor.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Negocierea cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare
ART. 53
    (1) Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, autoritatea contractantã are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevãzute la art. 110 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificãrii se concretizeazã prin elaborarea notei justificative prevãzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.
    (2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantã nu are obligaţia verificãrii condiţiilor prevãzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanta de urgenta.
ART. 54
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. La sfârşitul fiecãrei intalniri comisia de evaluare are obligaţia consemnarii problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţa.
    (2) Fiecare participant la negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesitãţile, obiectivele şi constrangerile autoritãţii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate în documentaţia descriptivã, o oferta preliminarã care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
ART. 55
    În mãsura în care a prevãzut aceasta posibilitate în documentaţia descriptivã, iar numãrul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numãrului de participanţi sa nu afecteze concurenta realã, autoritatea contractantã are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, dupã un model similar cu cel prevãzut pentru dialogul competitiv.
ART. 56
    (1) Negocierile se deruleazã pana în momentul în care fiecare participant la negocieri declara ca oferta preliminarã pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.
    (2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autoritãţii contractante constata ca nu se înregistreazã îmbunãtãţiri substanţiale ale ofertei preliminare fata de intalnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o intalnire finala cu fiecare participant în parte. Fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmeazã sa se aplice factorii de evaluare.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Negocierea fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare
ART. 57
    Înainte de iniţierea procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, autoritatea contractantã are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevãzute la art. 122 sau, dupã caz, la art. 252 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificãrii se concretizeazã prin elaborarea notei justificative prevãzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.
ART. 58
    Iniţierea procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare se realizeazã prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri cãtre unul sau, ori de câte ori este posibil, cãtre mai mulţi operatori economici.
ART. 59
    (1) În cazurile prevãzute la art. 122 lit. f) şi la art. 252 lit. f) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã are dreptul de a achizitiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piata la disponibil; în aceasta situaţie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind initiata prin transmiterea cãtre bursa a ordinului de cumpãrare.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înţelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale.
    (3) Oferta câştigãtoare este aceea care, la finalul tranzacţiei în ringul bursei, a prezentat cel mai scãzut preţ pentru produsul respectiv.
ART. 60
    În cazurile prevãzute la art. 122 lit. g) şi la art. 252 lit. g) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã are dreptul de a achizitiona produse prin participarea la procedura specifica organizatã în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condiţiile legii.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Cererea de oferte
ART. 61
    (1) Cererea de oferte se iniţiazã prin transmiterea unei invitaţii de participare cãtre cel puţin 3 operatori economici.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) isi înceteazã aplicabilitatea, autoritatea contractantã având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP.
ART. 62
    (1) În perioada cuprinsã între data transmiterii invitatiei de participare şi data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a asigura oricãrui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza în invitaţia de participare dacã documentaţia de atribuire urmeazã sa fie obţinutã:
    a) în urma unei solicitãri a fiecãrui operator economic interesat; sau
    b) prin accesarea directa şi nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil în SEAP.
    (3) În cazul prevãzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 şi 77 din ordonanta de urgenta.
ART. 63
    (1) Dupã transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevãzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitaţiei deschise.
    (2) În cazul aplicãrii procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantã are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile financiare.
ART. 64
    Procedura de cerere de oferte poate fi aplicatã prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.
    CAP. V
    Acordul-cadru
ART. 65
    În sensul prevederilor art. 143 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractantã:
    a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeazã sa fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv;
    b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de alta natura decât cele stabilite prin acordul-cadru;
    c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cãrora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;
    d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevãzute în respectivul acord;
    e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o alta autoritate contractantã care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanta de urgenta;
    f) fãrã a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanta de urgenta, are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimatã a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
ART. 66
    Documentaţia de atribuire trebuie sa conţinã, alãturi de elementele prevãzute la art. 33 alin. (2) din ordonanta de urgenta, şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:
    a) numãrul sau intervalul în care se va încadra numãrul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmeazã sa fie încheiat;
    b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fãrã reluarea competitiei sau prin reluarea competitiei, în cazul în care acordul-cadru urmeazã sa fie încheiat cu mai mulţi operatori economici;
    c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeazã sa se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmeazã sa se realizeze prin reluarea competitiei;
    d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente;
    e) estimari ale cantitãţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;
    f) estimari ale cantitãţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.
ART. 67
    (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantã isi asuma, fata de operatorul/ operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, urmãtoarele obligaţii principale:
    a) sa nu initieze, pe durata acordului-cadru, o noua procedura de atribuire, atunci când intenţioneazã sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrãrile care au fãcut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia cazului în care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a rãspunde solicitãrilor autoritãţii contractante;
    b) sa atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţioneazã sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrãrile care au fãcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia.
    (2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acordului-cadru isi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantã furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrãri, astfel cum a fost prevãzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantã solicita acest lucru.
    (3) Solicitarea autoritãţii contractante, adresatã operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializeaza prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.
ART. 68
    (1) Acordul-cadru trebuie sa prevadã, pentru contractele subsecvente care urmeazã sa fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referã la:
    a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnica prezentatã în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice - functionale şi de performanta - ale produselor care urmeazã sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeazã sa fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrãrilor care urmeazã sa fie executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiza şi evaluare a propunerilor tehnice;
    b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevãzut în propunerea financiarã;
    c) condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, dupã caz;
    d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantã le considera necesare.
    (2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeazã sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevadã:
    a) elementele/condiţiile care rãmân neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
    b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.
ART. 69
    (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeazã sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractantã are obligaţia, ori de câte ori decide achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrãrilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmitã concomitent o invitaţie de participare la reofertare cãtre toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
    (2) Invitaţia la reofertare trebuie sa conţinã cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) cu privire la cantitãţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeazã sa fie atribuit;
    b) cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluarii competitiei şi criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeazã sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic cãruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevãzut în documentaţia de atribuire elaborata pentru încheierea acordului-cadru;
    c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua oferta şi data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta.
    (3) Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanta şi/sau la orice altele asemenea, în mãsura în care au fost prevãzute conform dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. b).
    (4) Data limita pana la care operatorii economici au dreptul sa depunã/transmitã noua oferta se stabileşte de autoritatea contractantã care are, în acest sens, obligaţia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractantã poate sa consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioada cat mai scurta de timp.
    (5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare sa modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluarii competitiei numai în sensul îmbunãtãţirii acestora şi fãrã sa afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a).
    (6) În cazul în care, în urma reofertarii, autoritatea contractantã nu obţine îmbunãtãţiri ale elementelor/ condiţiilor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevãzute în oferta iniţialã a acestuia.
ART. 70
    (1) În cazul în care operatorul economic cãruia autoritatea contractantã îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rãspunde acestei solicitãri deoarece cantitatea care face obiectul contractului depãşeşte estimarea prevãzutã la art. 66 lit. f), autoritatea contractantã are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperitã de respectivul operator economic, numai în cazul în care:
    a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
    b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectiva.
    (2) În cazul în care operatorul economic cãruia autoritatea contractantã îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rãspunde acestei solicitãri din propria culpa, autoritatea contractantã are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantitãţi necesare.
    (3) Operatorul economic în culpa va suferi consecinţele prevãzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.
    CAP. VI
    Evaluarea ofertelor
ART. 71
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a desemna pentru atribuirea fiecãrui contract de achiziţie publica persoana/persoanele responsabilã/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.
    (2) Comisia de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul compartimentului intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1).
    (3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecãrui contract în parte, cat şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urma caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusã.
ART. 72
    (1) Persoana responsabilã pentru atribuirea contractului este, totodatã, şi preşedinte al comisiei de evalure.
    (2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt urmãtoarele:
    a) deschiderea ofertelor şi, dupã caz, a altor documente care însoţesc oferta;
    b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de cãtre ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
    c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacã este cazul;
    d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicãrii procedurii de dialog competitiv;
    e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicãrii procedurilor de negociere;
    f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivã;
    g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrãrii în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv, precum şi, dacã este cazul, din punctul de vedere al încadrãrii acestora în situaţia prevãzutã la art. 202 din ordonanta de urgenta;
    h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrãrii ofertelor respective în aceasta categorie;
    i) stabilirea ofertelor admisibile;
    j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevãzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigãtoare;
    k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
    l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevãzut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.
    (3) Autoritatea contractantã are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.
    (4) Autoritatea contractantã are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai dacã persoana care urmeazã sa fie înlocuitã nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dupã producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluatã de cãtre membrul de rezerva, care isi va exercita atribuţiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.
ART. 73
    (1) Persoana responsabilã pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autoritãţii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi din cadrul altor compartimente ale autoritãţii contractante sau a unor experţi externi.
    (2) Propunerea prevãzutã la alin. (1) trebuie sa precizeze atribuţiile şi responsabilitãţile specifice ale experţilor care urmeazã sa fie cooptati în comisia de evaluare şi sa justifice necesitatea participãrii lor la procesul de evaluare.
    (3) Atribuţiile şi responsabilitatile experţilor externi cooptati se rezuma, dupã caz, numai la:
    a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice;
    b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiarã a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
    c) analiza efectelor de natura juridicã pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
    (4) Experţii cooptati pot fi nominalizaţi odatã cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.
    (5) Experţii cooptati pentru probleme specifice de natura celor prevãzute la alin. (3) nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însã au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cãrora isi exprima punctul de vedere.
    (6) Raportul de specialitate prevãzut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigãtoare. Raportul de specialitate se ataşeazã la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.
ART. 74
    (1) Pe parcursul desfãşurãrii procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptati au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricãror alte informaţii prezentate de cãtre candidaţi/ofertanţi, a cãror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectualã sau secretele comerciale.
    (2) Încãlcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţioneazã conform legii, disciplinar sau penal.
    (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, dupã caz, experţii cooptati.
    (4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevãzute la cap. II, secţiunea a 8-a din ordonanta de urgenta, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cat şi experţilor cooptati.
ART. 75
    (1) Comisia de evaluare şi membrii cooptati au obligaţia de a semna pe propria rãspundere o declaraţie de confidenţialitate şi impartialitate prin care se angajeazã sa respecte prevederile art. 74 şi prin care confirma ca nu se afla într-o situaţie care implica existenta unui conflict de interese.
    (2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) trebuie semnatã înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare.
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptati constata ca se afla într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndatã înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritãţii contractante şi de cãtre terţi.
    (4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantã are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacã este cazul, de a adopta mãsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricãror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.
ART. 76
    (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de cãtre preşedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitatã pentru valabilitatea ofertelor.
    (2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa întruneascã votul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi.
    (3) În cazul stabilirii ofertei câştigãtoare pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecãrei oferte în parte.
    (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) sa nu fie respectate datoritã unor eventuale divergenţe de pãreri între membrii comisiei de evaluare, atunci preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, în scopul finalizarii în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigãtoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul majoritãţii simple a membrilor sãi.
    (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptatã au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborand în acest sens o nota individualã care se ataşeazã la raportul procedurii de atribuire.
ART. 77
    (1) În cazul în care comisia de evaluare constata ca unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personalã, capacitatea de exercitare a activitãţii profesionale, situaţia economicã şi financiarã, precum şi capacitatea tehnica şi/sau profesionalã, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand în acest scop un termen rezonabil de timp, de regula în limita a 72 de ore de la momentul solicitãrii. Comisia de evaluare va lua toate mãsurile necesare astfel încât solicitarea sa parvina în timp util ofertanţilor/candidaţilor.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
    a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul ca, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisã completarea ulterioara, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;
    b) ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire;
    c) prin acceptarea completãrii documentului respectiv se creeazã un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.
ART. 78
    Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificãrile şi completãrile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecãrei oferte, precum şi perioada de timp acordatã pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisã în acest sens cãtre ofertant trebuie sa fie clara, precisa şi sa defineascã în mod explicit şi suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare.
ART. 79
    (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizatã de comisia de evaluare clarificãrile/rãspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi consideratã neconforma.
    (2) În cazul în care ofertantul modifica prin rãspunsurile pe care le prezintã conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi consideratã neconforma.
    (3) În cazul în care ofertantul modifica prin rãspunsurile pe care le prezintã conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi consideratã neconforma, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 80 alin. (2).
ART. 80
    (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu accepta corecţia acestor erori, atunci oferta sa va fi consideratã neconforma.
    (2) Erorile aritmetice se corecteaza dupã cum urmeazã:
    a) dacã exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzãtor;
    b) dacã exista o discrepanta între litere şi cifre, trebuie luatã în considerare valoarea exprimatã în litere, iar valoarea exprimatã în cifre va fi corectatã corespunzãtor.
ART. 81
    Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.
ART. 82
    (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigãtoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgenta.
    (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publica se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizeazã prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicãrii algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
    (3) În ordinea descrescãtoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa întocmeascã clasamentul pe baza cãruia se stabileşte oferta câştigãtoare.
    (4) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publica se face pe baza criteriului "preţul cel mai scãzut", evaluarea ofertelor se realizeazã prin compararea preţurilor în lei, fãrã TVA, a fiecãrei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine descrescãtoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza cãruia se stabileşte oferta câştigãtoare.
ART. 83
    (1) Dupã finalizarea evaluãrii ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semneazã de cãtre toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia.
    (2) Raportul procedurii de atribuire se înainteazã conducatorului autoritãţii contractante spre aprobare.
    CAP. VII
    Garanţii
    SECŢIUNEA 1
    Garanţia de participare
ART. 84
    Garanţia de participare se constituie de cãtre ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantã fata de riscul unui eventual comportament necorespunzãtor al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la încheierea contractului de achiziţie publica sau a acordului-cadru.
ART. 85
    Autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacã pentru participarea la procedura este prevãzutã obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie sa conţinã şi urmãtoarele informaţii:
    a) cuantumul garanţiei de participare în suma fixa, suma care nu poate depãşi 2% din valoarea estimatã a contractului de achiziţie publica/acordului-cadru;
    b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.
ART. 86
    (1) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancarã, care se prezintã în original, în cuantumul şi pentru perioada prevãzutã în documentaţia de atribuire.
    (2) Autoritatea contractantã nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de cãtre o anumitã banca, nominalizatã în mod expres în documentaţia de atribuire.
    (3) Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autoritãţii contractante:
    a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu condiţia confirmãrii acestora de cãtre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;
    b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusã ca valoare.
    (4) În orice situaţie, garanţia de participare trebuie sa fie prezentatã cel mai târziu la deschiderea ofertelor.
ART. 87
    (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituitã, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
    a) isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilitã câştigãtoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;
    c) oferta sa fiind stabilitã câştigãtoare, refuza sa semneze contractul de achiziţie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
    (2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilã.
ART. 88
    (1) Garanţia pentru participare, constituitã de ofertantul a cãrui oferta a fost stabilitã ca fiind câştigãtoare, se restituie de autoritatea contractantã în cel mult 3 zile lucrãtoare de la data constituirii garanţiei de buna execuţie.
    (2) Garanţia de participare, constituitã de ofertanţii a cãror oferta nu a fost stabilitã câştigãtoare, se returneazã de autoritatea contractantã dupã semnarea contractului de achiziţie publica cu ofertantul/ofertanţii ale cãrui/cãror oferte au fost desemnate câştigãtoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de valabilitate a ofertei.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Garanţia de buna execuţie
ART. 89
    (1) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de cãtre contractant în scopul asigurãrii autoritãţii contractante de îndeplinirea cantitativã, calitativã şi în perioada convenitã a contractului.
    (2) Autoritatea contractantã are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de buna execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însã nu trebuie sa depãşeascã 10% din preţul contractului, fãrã TVA.
    (3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cãrui valoare estimatã este mai mica decât valoarea prevãzutã la art. 124 din ordonanta de urgenta, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, autoritatea contractantã are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de buna execuţie.
ART. 90
    (1) De regula, garanţia de buna execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancarã, care devine anexa la contract.
    (2) În cazul în care valoarea garanţiei de buna execuţie este redusã ca valoare, autoritatea contractantã are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
    (3) Dacã pãrţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autoritãţii contractante, la o banca agreatã de ambele pãrţi. Suma iniţialã care se depune de cãtre contractant în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantã urmeazã sa alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantã va dispune ca banca sa înştiinţeze contractantul despre vãrsãmântul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtãtor de dobanda în favoarea contractantului.
ART. 91
    Autoritatea contractantã are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantã are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
ART. 92
    (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantã are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacã nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
    (2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantã are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de cãtre contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacã nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
    (3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantã are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie dupã cum urmeazã:
    a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentã studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predãrii şi însuşirii/aprobãrii documentaţiei tehnico-economice respective, dacã nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei;
    b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentã proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor executate în baza proiectului respectiv, dacã nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.
    (4) În cazul contractelor de lucrãri, autoritatea contractantã are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie dupã cum urmeazã:
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, dacã nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrãrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.
    Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru pãrţi din lucrare, dacã acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
    CAP. VIII
    Finalizarea procedurii de atribuire
ART. 93
    (1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publica sau a acordului-cadru.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantã are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevãzute la art. 209 din ordonanta de urgenta.
ART. 94
    (1) Compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a comunica tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicãrii procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanta de urgenta.
    (2) Comunicarea cãtre ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigãtor/castigatori trebuie sa conţinã şi invitaţia pentru semnarea contractului sau, dupã caz, a acordului-cadru.
    (3) Data stabilitã în invitaţia prevãzutã la alin. (2) nu poate fi anterioarã datei de împlinire a termenului prevãzut la art. 205 din ordonanta de urgenta.
ART. 95
    (1) Ca parte integrantã a contractului de achiziţie publica se constituie cel puţin urmãtoarele documente:
    a) propunerea tehnica şi propunerea financiarã;
    b) graficul de îndeplinire a contractului;
    c) graficul de plati;
    d) garanţia bancarã de buna execuţie, dacã este cazul.
    (2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevãzute în caietul de sarcini, prevaleazã prevederile caietului de sarcini.
ART. 96
    (1) În cazul în care pãrţi din contractul de achiziţie publica urmeazã sa se îndeplineascã de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantã are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractantii nominalizaţi în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publica.
    (2) Pe parcursul derulãrii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizaţi în oferta fãrã acceptul autoritãţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducã la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.
ART. 97
    (1) Preţul contractului de achiziţie publica este ferm, exprimat în lei sau, dupã caz, în valuta.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul contractului de achiziţie publica poate fi ajustat, pentru restul rãmas de executat, numai în cazul apariţiei unor împrejurãri care lezeaza interesele comerciale legitime ale pãrţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevãzute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru.
    (3) În sensul prezentei hotãrâri, pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina ajustarea preţului contractului urmãtoarele:
    a) modificãri legislative, modificãri ale normelor tehnice sau emiterea de cãtre autoritãţile locale a unor acte administrative, al cãror efect se reflecta în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cãrora s-a fundamentat preţul contractului;
    b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţeazã semnificativ costurile pe baza cãrora s-a fundamentat preţul contractului.
    (4) Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publica trebuie sa fie stabilit, pe cat posibil, înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicatã pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Autoritatea contractantã va preciza, atât în documentaţia de atribuire, cat şi în contractul care urmeazã sa fie încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publica.
    (5) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publica nu trebuie sa conducã în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cãruia contractantul respectiv a fost declarat câştigãtor în urma finalizarii respectivei proceduri.
    (6) Orice ajustare a preţului trebuie sa evidentieze influenta corecta pe care o exercita situaţia care justifica eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizeazã numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanti, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica, indici bursieri sau alţii asemenea.
ART. 98
    În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat prevãzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publica.
    CAP. IX
    Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publica
ART. 99
    (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publica se realizeazã de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire.
    (2) Autoritãţile contractante au obligaţia transmiterii cãtre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.
    (3) Informaţiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevãzut în anexa nr. 2, de regula în format electronic sau, în cazuri excepţionale, pe suport fizic, cel mai târziu pana la data de 31 martie a fiecãrui an.
ART. 100
    (1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.
    (2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, autoritatea contractantã având obligaţia de a solicita numãrul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.
    (3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conţinând informaţii eronate intra sub incidenta prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanta de urgenta.
ART. 101
    Autoritatea Nationala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucreaza informaţiile relevante cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi rapoartele anuale primite de la autoritãţile contractante, constituind o baza de date statistice care este utilizata pentru:
    a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeanã;
    b) furnizarea de informaţii în legatura cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice tuturor celor interesaţi;
    c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publica;
    d) prevenirea şi, dupã caz, constatarea unor încãlcãri ale legislaţiei în domeniu.
    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 102
    În sensul prevederilor art. 298 din ordonanta de urgenta, prin procedura de atribuire în curs de desfãşurare se înţelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, dupã caz, o invitaţie de participare, pana la data de 29 iunie 2006.
ART. 102
    În sensul prevederilor art. 298 din ordonanta de urgenta, prin procedura de atribuire în curs de desfãşurare se înţelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, dupã caz, o invitaţie de participare, pana la data de 29 iunie 2006 inclusiv.
-------------
Art. 102 a fost modificat de articolul unic din HOTÃRÂREA nr. 1.056 din 9 august 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006.
ART. 103
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantã are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor şi lucrãrilor fie sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activitãţilor - CPSA, fie vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantã are obligaţia de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor şi lucrãrilor numai vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV.
ART. 104
    Atribuirea contractelor de achiziţie publica a cãror valoare este mai mica decât pragul valoric prevãzut la art. 19 din ordonanta de urgenta se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, şi prin intermediul SEAP.
ART. 105
    Sistemul informatic de utilitate publica prevãzut la art. 58 alin. (1) din ordonanta de urgenta este operat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.
ART. 106
    Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:
    a) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire;
    b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare;
    c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanţei de urgenta şi/sau ale prezentei hotãrâri.
ART. 107
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
                          PRIM-MINISTRU
                      CALIN POPESCU-TARICEANU
                          Contrasemneazã:
                          ────────────────
                           Preşedintele
              Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea
                şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
                         Alexandru Cojocaru
                  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
                        Aleodor Marian Francu
                     Ministrul comunicaţiilor şi
                      tehnologiei informaţiilor,
                             Zsolt Nagy
                     p. Ministrul transporturilor,
                     construcţiilor şi turismului,
                          Constantin Dascalu,
                           secretar de stat
                Ministrul delegat pentru lucrãri publice
                      şi amenajarea teritoriului,
                           Laszlo Borbely
                  p. Ministrul integrãrii europene,
                          Adrian Ciocanea,
                          secretar de stat
                   Ministrul finanţelor publice,
                 Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
    Bucureşti, 19 iulie 2006.
    Nr. 925.
ANEXA 1
                                   MODELE
    pentru anunţurile care se publica în conformitate cu prevederile art. 17 şi 29
    Anunţul de intenţie
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea, adresa, numãrul de fax, adresa de e-mail ale autoritãţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, dupã caz, informaţii suplimentare.
    2. Dacã este cazul, se precizeazã dacã este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţioneazã sa fie achiziţionate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire
    5. Dupã caz, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru.
    6. Alte informaţii
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea, adresa, numãrul de fax, adresa de e-mail ale autoritãţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, dupã caz, informaţii suplimentare.
    2. Dacã este cazul, se precizeazã dacã este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. Valoarea totalã estimatã a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevãzute în anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire;
    5. Dupã caz, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru.
    6. Alte informaţii
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea, adresa, numãrul de fax, adresa de e-mail ale autoritãţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, dupã caz, informaţii suplimentare.
    2. Dacã este cazul, se precizeazã dacã este vorba de un contract de lucrãri rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Natura şi dimensiunile lucrãrilor şi, în cazul în care lucrarea este împãrţitã în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi
    b) Amplasamentul lucrãrii
    c) codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)
    4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire
    5. Dupã caz, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru.
    6. Alte informaţii
    Anunţul de participare la licitaţia deschisã
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. (a) Procedura de atribuire aplicatã;
    (b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    (c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    (d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul de livrare a produselor
    5. Natura produselor care urmeazã sa fie furnizate precizând totodatã dacã achiziţionarea se va realiza prin cumpãrare, cumpãrare în rate, închiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizatã.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor cantitãţi suplimentare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a produselor care urmeazã a se livra pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    12. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.
    13. Dacã este cazul, costul şi condiţiile de plata în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.
    14. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
    b) Adresa la care se transmit ofertele;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.
    15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.
    16. Dacã este cazul, garanţiile solicitate.
    17. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    18. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    19. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma.
    20. Criterii de calificare privind situaţia economico - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse.
    21. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    23. Criteriul de atribuire a contractului.
    24. Alte informaţii.
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul prestãrii serviciilor.
    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmeazã sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a serviciilor care urmeazã a se presta pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. Se precizeazã dacã prestarea serviciului este rezervatã unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul cãruia/cãrora se impune rezervarea).
    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    13. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.
    14. Dacã este cazul, costul şi condiţiile de plata în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.
    15. a) Termenul limita de primire a ofertelor;
    b) Adresa la care se transmit ofertele;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.
    16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.
    17. Dacã este cazul, garanţiile solicitate.
    18. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    19. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    20. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma
    21. Criterii de calificare privind situaţia economico - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse.
    22. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    24. Criteriul de atribuire a contractului.
    25. Alte informaţii.
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de lucrãri rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul execuţiei lucrãrilor
    5. Natura şi dimensiunea lucrãrilor, caracteristicile generale ale lucrãrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Opţiunea de achizitionare a unor lucrãri noi similare.
    7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
    8. Informaţii privind obiectivul lucrãrii sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.
    9. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a lucrãrilor care urmeazã a se executa pe durata acordului-cadru,
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    13. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.
    14. Dacã este cazul, costul şi condiţiile de plata în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.
    15. a) Termenul de primire a ofertelor;
    b) Adresa la care se transmit ofertele;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.
    16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.
    17. Dacã este cazul, garanţiile solicitate.
    18. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    19. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    20. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma.
    21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse.
    22. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    24. Criteriul de atribuire a contractului.
    25. Alte informaţii.
    Anunţul de participare la licitaţia restrânsã
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul de livrare a produselor
    5. Natura produselor care urmeazã sa fie furnizate precizând totodatã dacã achiziţionarea se va realiza prin cumpãrare, cumpãrare în rate, închiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizatã.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor cantitãţi suplimentare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a produselor care urmeazã a se livra pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    12. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    13. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    14. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    15. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    17. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie selectaţi;
    b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
    21. Alte informaţii.
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul prestãrii serviciilor.
    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmeazã sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a serviciilor care urmeazã a se presta pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. Se precizeazã dacã prestarea serviciului este rezervatã unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul cãruia/cãrora se impune rezervarea).
    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    14. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    15. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    16. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).
    17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    18. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    19. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie selectaţi;
    b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    22. Alte informaţii.
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de lucrãri rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;
    d) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul execuţiei lucrãrilor
    5. Natura şi dimensiunea lucrãrilor, caracteristicile generale ale lucrãrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Opţiunea de achizitionare a unor lucrãri noi similare.
    7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
    8. Informaţii privind obiectivul lucrãrii sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.
    9. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a lucrãrilor care urmeazã a se executa pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indicaţii se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    11. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
    13. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candiaturile.
    14. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    15. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    16. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    17. Criterii de calificare privind situaţia economicã - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    18. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    19. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie selectaţi;
    b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    22. Alte informaţii.
    Anunţul de participare la dialogul competitiv
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    4. Locul de livrare a produselor
    5. Natura produselor care urmeazã sa fie furnizate precizând totodatã dacã achiziţionarea se va realiza prin cumpãrare, cumpãrare în rate, închiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizatã.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor cantitãţi suplimentare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a produselor care urmeazã a se livra pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de soluţii care urmeazã sa fie discutate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    21. Alte informaţii.
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    4. Locul prestãrii serviciilor.
    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmeazã sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
    7. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a serviciilor care urmeazã a se presta pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    8. Se precizeazã dacã prestarea serviciului este rezervatã unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul cãruia/cãrora se impune rezervarea).
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de soluţii care urmeazã sa fie discutate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    21. Alte informaţii.
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de lucrãri rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    4. Locul execuţiei lucrãrilor
    5. Natura şi dimensiunea lucrãrilor, caracteristicile generale ale lucrãrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;
    7. Informaţii privind obiectivul lucrãrii sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a lucrãrilor care urmeazã a se executa pe durata acordului-cadru,
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candiaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de soluţii care urmeazã sa fie discutate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numaml maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).
    21. Alte informaţii.
    Anunţul de participare la negociere
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul de livrare a produselor
    5. Natura produselor care urmeazã sa fie furnizate precizând totodatã dacã achiziţionarea se va realiza prin cumpãrare, cumpãrare în rate, închiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea de produse care trebuie furnizatã.
    7. Opţiunea de achizitionare a unor cantitãţi suplimentare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a produselor care urmeazã a se livra pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de oferte preliminare care urmeazã sa fie negociate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    21. Alte informaţii.
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cãrui îndeplinire este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul prestãrii serviciilor.
    5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmeazã sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.
    7. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a serviciilor care urmeazã a se presta pe durata acordului-cadru;
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    8. Se precizeazã dacã prestarea serviciului este rezervatã unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul cãruia/cãrora se impune rezervarea).
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã-financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) Dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de oferte preliminare care urmeazã sa fie negociate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    21. Alte informaţii.
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea, adresa, numãrul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autoritãţii contractante.
    2. Dupã caz, se precizeazã dacã este vorba de un contract de lucrãri rezervat atelierelor protejate sau a cãrui executare este prevãzutã în cadrul unui program de angajare protejata.
    3. a) Procedura de atribuire aplicatã;
    b) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie încheiat un acord-cadru;
    c) Dacã este cazul, se precizeazã dacã urmeazã sa fie organizatã o etapa suplimentarã de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanta de urgenta].
    4. Locul execuţiei lucrãrilor
    5. Natura şi dimensiunea lucrãrilor, caracteristicile generale ale lucrãrii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizeazã dimensiunea respectivelor loturi;
    7. Informaţii privind obiectivul lucrãrii sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.
    8. În cazul încheierii unui acord-cadru:
    a) durata prevãzutã pentru respectivul acord;
    b) valoarea totalã estimatã a lucrãrilor care urmeazã a se executa pe durata acordului-cadru,
    c) în mãsura în care este posibil, valoarea individualã şi frecventa contractelor subsecvente care urmeazã sa fie atribuite.
    9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizeazã dacã operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
    10. Termenul de finalizare sau durata contractului.
    11. a) Data limita de primire a candidaturilor;
    b) Adresa la care se transmit candidaturile;
    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candiaturile.
    12. Modalitãţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementeazã.
    13. Dupã caz, forma juridicã pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cãrora li s-a atribuit contractul.
    14. Criterii de calificare privind situaţia personalã a operatorilor economici care pot atrage dupã sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    15. Criterii de calificare privind situaţia economicã - financiarã precum şi capacitatea tehnica şi profesionalã, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitãţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    16. Pentru acordul-cadru:
    a) numãrul sau, dupã caz, numãrul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru;
    b) durata acordului-cadru;
    c) dacã este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungã de patru ani.
    17. Dacã este cazul, se precizeazã derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numãrului de oferte preliminare care urmeazã sa fie negociate.
    18. a) Numãrul minim şi, dupã caz, numãrul maxim de candidaţi care se intenţioneazã sa fie preselectati;
    b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţinã oferta valabilã.
    20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).
    21. Alte informaţii.
    Anunţul de atribuire
    A. Achiziţia de produse
    1. Denumirea şi adresa autoritãţii contractante.
    2. Procedura de atribuire aplicatã. În cazul aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, se prezintã motivele justificative.
    3. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, dupã caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    4. Data atribuirii contractului de furnizare.
    5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.
    6. Numãrul de oferte primite.
    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigãtor/castigatori.
    8. Preţul sau gama preţurilor plãtite.
    9. Data publicãrii anunţului de participare.
    10. Alte informaţii.
    B. Achiziţia de servicii
    1. Denumirea şi adresa autoritãţii contractante.
    2. Procedura de atribuire aplicatã. În cazul aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, se prezintã motivele justificative.
    3. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).
    4. Data atribuirii contractului de servicii.
    5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.
    6. Numãrul de oferte primite.
    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigãtor/castigatori.
    8. Preţul sau gama preţurilor plãtite.
    9. Data publicãrii anunţului de participare.
    10. Alte informaţii.
    C. Achiziţia de lucrãri
    1. Denumirea şi adresa autoritãţii contractante.
    2. Procedura de atribuire aplicatã. În cazul aplicãrii procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, se prezintã motivele justificative.
    3. Contractul de lucrãri: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrãrii.
    4. Data atribuirii contractului de lucrãri.
    5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrãri.
    6. Numãrul de oferte primite.
    7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigãtor/castigatori.
    8. Preţul sau gama preţurilor plãtite.
    9. Data publicãrii anunţului de participare.
    10. Alte informaţii.
    Anunţuri pentru concursul de soluţii
    Anunţul de participare la concurs
    1. Denumirea, adresa, numãrul de fax, adresa de e-mail a autoritãţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.
    2. Descrierea proiectului.
    3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.
    4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.
    5. În cazul unui concurs restrâns:
    (a) numãrul de participanţi care vor fi selectaţi;
    (b) criterii de selecţie a participanţilor;
    (c) termenul de depunere a cererilor de participare.
    6. Dupã caz, se precizeazã dacã participarea este rezervatã unei profesii specifice.
    7. Criteriile care urmeazã sa fie aplicate la evaluarea proiectelor.
    8. Numele membrilor juriului.
    9. Se precizeazã dacã decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantã.
    10. Dupã caz, numãrul şi valoarea premiilor.
    11. Se precizeazã dacã, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.
    12. Alte informaţii.
    Anunţul privind rezultatul concursului
    1. Numele, adresa, numãrul de fax, adresa de e-mail a autoritãţii contractante.
    2. Descrierea proiectului.
    3. Numãrul total de participanţi.
    4. Numãrul de participanţi strãini.
    5. Câştigãtorul (castigatorii) concursului.
    6. Dupã caz, premiul (premiile) acordate.
    7. Referinte privind publicarea anunţului de participare la concurs.
    8. Alte informaţii.
ANEXA 2
                            RAPORT
             privind contractele atribuite în anul....
    AUTORITATEA CONTRACTANTÃ
    Adresa: .......................................................
    C.U.I.: .......................................................
    Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: ..................
    Tel/fax: ......................................................
    E-mail: .......................................................
ROLICITATII

*T*
┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ Tipuri de contracte                             │ Numãr    │Valoare totalã │
│                                                 │ total    │  contrecte    │
│                                                 │contracte │  (fãrã TVA)   │
│                                                 │          ├───────┬───────┤
│                                                 │          │ lei   │  EURO │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤
│Contracte de lucrãri                             │          │       │       │
│din care atribuite prin:                         │          │       │       │
│- licitaţie deschisã                             │          │       │       │
│- licitaţie restrânsã                            │          │       │       │
│- dialog competitiv                              │          │       │       │
│- negociere cu publicare anunţ de participare    │          │       │       │
│- negociere fãrã publicare anunţ de participare  │          │       │       │
│- cerere de oferta                               │          │       │       │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ Contracte de produse                            │          │       │       │
│ din care atribuite prin:                        │          │       │       │
│ - licitaţie deschisã                            │          │       │       │
│ - licitaţie restrânsã                           │          │       │       │
│ - dialog competitiv                             │          │       │       │
│ - negociere cu publicare anunţ de participare   │          │       │       │
│ - negociere fãrã publicare anunţ de participare │          │       │       │
│ - cerere de oferta                              │          │       │       │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤
│Contracte de servicii                            │          │       │       │
│din care atribuite prin:                         │          │       │       │
│- licitaţie deschisã                             │          │       │       │
│- licitaţie restrânsã                            │          │       │       │
│- dialog competitiv                              │          │       │       │
│- negociere cu publicare anunţ de participare    │          │       │       │
│- negociere fãrã publicare anunţ de participare  │          │       │       │
│- cerere de oferta                               │          │       │       │
├─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┤
│   TOTAL                                         │          │       │       │
└─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┘

                            Sematura autorizata
                             ...................
*ST*
                                ___________